Integritetspolicy

Här ser du vilka personuppgifter vi hanterar, varifrån vi fått uppgifterna och vilka som får ta del av dem.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas av utsedd personal hos Stenbergbygg AB. Inom företaget samlar vi in och använder personuppgifter från de personer som integrerar med oss så som kunder/leverantörer/underentreprenörer samt via vår webbplats. Vi är måna om att alla personuppgifter som finns hos oss tas om hand på rätt sätt dvs uppgifterna lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till de som behöver det för sina arbetsuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig
För huvuddelen av Stenbergbyggs personuppgiftsbehandling är det Stenbergbygg AB med org.nr 556353-8817 som är ansvarig och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling. Vissa uppgifter behandlar emellertid Stenbergbygg som personuppgiftsbiträde, som då ansvarar för behandlingen.

Stenbergbygg behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Stenbergbygg AB är ett byggföretag som utför diverse arbeten inom bygg. Därtill kommer att ansöka om ROT-avdrag för våra kunder. För att kunna sköta bl a dessa arbetsuppgifter måste Stenbergbygg AB samla in personuppgifter såsom:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adressuppgifter
 • fastighetsbeteckning
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger

 

Varifrån får vi uppgifterna?
Personuppgifterna har inhämtats från dig själv, den som är projektledare för ditt projekt/arbete, offentliga register. Informationen kan vi få via brev eller elektroniskt.

Till vilka lämnas uppgifterna ut?
Stenbergbygg AB lämnar ut personuppgifterna till Skatteverket vid ROT-ansökning.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster/produkter och kan därför inte begränsas eller raderas.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig 
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt och inom en månad efter det att vi har fått in en sådan begäran från dig, erhålla en kopia i skriftligt fysiskt format av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke som du har lämnat.

Du har även rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, om du exempelvis bestrider personuppgifternas korrekthet (behandlingen ska begränsas under en tid som ger Stenbergbygg AB möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta). Önskar du att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas behöver du kontakta Stenbergbygg, se kontaktuppgifter nedan.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Arbetsansökan via hemsidan
De uppgifter som du uppger i din ansökan lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din ansökan.

Stenbergbygg AB garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part. Genom att skicka in din ansökan till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din ansökan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas i 6 månader och därefter tar vi bort dem. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att dina uppgifter tas bort tidigare.

 

Kontaktformulär via hemsidan
De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din förfrågan.

Stenbergbygg AB garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part. Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas i 6 månader och därefter tar vi bort dem. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att dina uppgifter tas bort tidigare.

 

Information om cookies
Denna webbplats använder cookies för att samla besöksstatistik. Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Ingen information överförs till någon tredje part.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Har du frågor?
Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos Stenbergbygg är du välkommen att kontakta oss:

Stenbergbygg AB
Muskötgatan 4B
254 56 Helsingborg
info@stenbergbygg.se